Nội Dung:

Các mốc chính cần nhớ để các Đại Hiệp tăng lực chiến cao nhất trong 7 ngày đua top

Cấp độ 10 mở khóa Thần Binh:

http://okamicenter.com/detail/than-binh-tong-quan-co-ban

Cấp độ 15 mở khóa Tăng Cấp Trang Bị:

http://okamicenter.com/detail/tong-quan-chuc-nang-ren

Cấp độ 35 mở khóa Cường Hóa Trang Bị:

http://okamicenter.com/detail/tong-quan-chuc-nang-ren

Cấp độ 40 mở khóa Thú Cưỡi:

http://okamicenter.com/detail/tay-luyen-tang-sao-dot-pha-ky-thuat-ky-chien-thu-cuoi

Cấp độ 45 mở khóa Khảm Đá Trang Bị:

http://okamicenter.com/detail/tong-quan-chuc-nang-ren

Cấp độ 51 Mở khóa Kỵ Chiến - Thạo Mã Thuật:

http://okamicenter.com/detail/tay-luyen-tang-sao-dot-pha-ky-thuat-ky-chien-thu-cuoi

Cấp độ 53 mở khóa Hồn Ngọc:

http://okamicenter.com/detail/hon-ngoc

Cấp độ 60  mở khóa Nội Giáp:

http://okamicenter.com/detail/huong-dan-tang-cap-san-xuat-phu-van-noi-giap

Cấp độ 70 Mở khóa bộ 1 Phù Văn

http://okamicenter.com/detail/huong-dan-tang-cap-san-xuat-phu-van-noi-giap

Cấp độ 75 Mở khóa bộ 2 Phù Văn

http://okamicenter.com/detail/huong-dan-tang-cap-san-xuat-phu-van-noi-giap

Cấp độ 79 sẽ mở khóa chức năng Võ Hồn:

http://okamicenter.com/detail/vo-hon-che-tao-thai-cong-luc-thao-boss-dia-cung

Cấp độ 79 Có thể trang bị Linh Phù:

http://okamicenter.com/detail/linh-phu-tong-cuong

Cấp độ 80 mở khóa bộ 3 Phù Văn:

http://okamicenter.com/detail/huong-dan-tang-cap-san-xuat-phu-van-noi-giap

Cấp độ 81 sẽ mở Tinh Hồn Thần Khí:

http://okamicenter.com/detail/than-khi-tong-quan

Cấp độ 84 mở khóa Lương Câu Chi Linh:

http://okamicenter.com/detail/luong-cau-chi-linh-thu-cuoi

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH