Nội Dung:

THAY ĐỔI CHỨC NGHIỆP:

Nhân vật khi đạt tới Chuyển 3 có thể tới NPC Dược Tiên Map Tây Tà Tiêu Thổ để THAY ĐỔI CHỨC NGHIỆP.

Chọn môn phái chức nghiệp cần chuyển => chọn chính, tà => xác nhàn

Nguyên liệu chuyển chức có thể mua đươc tại shop vàng

Nhập transform (k viết hoa) và xác nhận để chuyển chức

TRÙNG CHÚ TRANG BỊ:

Trang bị cam lv từ 86 trở lên có thể đến VINH DIỆU ĐIỆN => ĐAO KIẾM TIẾU  để thay đổi chức nghiệp trang bị

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH