Nội Dung:

Các đại hiệp Đạt Cấp sẽ mở tính năng chuyển chức chính-tà cho phái đang chơi, làm nhiệm vụ chuyển chức để nhận vật phẩm chuyển chức

Chuyển 1 Cấp Yêu Cầu 20

Chuyển 2 Cấp Yêu Cầu 40

Chuyển 3 Cấp Yêu Cầu 60

Chuyển 4 Cấp Yêu Cầu 80

Chuyển 5 Cấp Yêu Cầu 92